Over ons Blog Contact
De aankoop van de grond

Toen op 7 augustus 1928, door het ambt van de stadsnotarissen F. Van de Velden en R. de Gottal een 2.124,85 M2 grote stadsgrond, gelegen tussen Schoenmarkt, Eiermarkt en Beddenstraat aan de Algemeene Bankvereeniging werd toegewezen na een bod van 7.200.000 frank, was dit niet alleen voor de bank, maar ook voor het stadsbestuur een goede zaak, daar er eindelijk een "waardige" afsluiting van de Mei zou komen.

In het bestek, gevoegd bij de algemene verkoopsvoorwaarden, stond immers o.m. het volgende te lezen:

1. "De tegenwoordige verkooping geschiedt onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde en voorbehouding van goedkeuring der toewijzing door de bevoegde overheid en van goedkeuring door de Stad verkoopster van de gevelplannen".

2. "De kooper is verplicht onmiddellijk op den te koop gestelden grond een monumentaal gebouw in den modernen bouwtrant op te richten dat in zij . ne groote lijnen, onder esthetisch op zicht zal opgevat worden volgens de aanduidingen van de schemas nummers een en twee die aan deze zullen gehecht blijven na erkentenis en waarmerking".

Deze schema's tonen ons een "woningtoren", die in grote lijnen overeenkomt met het latere, definitieve ontwerp, ondanks enkele markante verschillen.

Zo was de toren zelf iets kleiner en waren de zijkanten hoger opgetrokken, wat een plompere, meer gedrongen indruk gaf. Op de plaats van de latere panoramazaal zou een groot uurwerk komen.

De gebouwen kant Schoenmarkt en Beddenstraat, waren 2 verdiepingen hoger gepland dan later uitgevoerd, nl. 11 en 9 i.p.v. 9 en 7. Ook was er op het torengedeelte om de 3 bouwlagen ruimte voor reclame.

Trouwens, ook de tekeningen van het Torengebouw, zoals verschenen in 'Vandaag" van 15 mei/1 juni 1929, komen niet helemaal overeen met het uiteindelijke resultaat.

1. "De gevels zullen opgetrokken worden in natuurlijke, zichtbare materialen, ter uitsluiting van alle hoegenaamde of nagebootste bouwstoffen baksteen daarin begrepen".

2. "Het gelijkvloers van het op te richten gebouw langsheen de Schoenmarkt en de Eiermarkt moet uitsluitend tot winkels ingericht en als dusdanig geëxploiteerd worden".

luchtopname braakliggend gebied Boerentoren
(Luchtopname van de Groenplaats en het braakliggend gebied op de noordzijde van de Schoenmarkt. Ca. 1928)

Na goedkeuring van de verkoop der gronden door de Gemeenteraad (28.08.1928) en door de hogere overheid (K.B. van 26 oktober 1928) drong de bank er bij het College op aan om, in afwachting dat de bouwplannen werden goedgekeurd, reeds met het uitgraven te mogen beginnen. De ondergrond zorgde immers voor ingewikkelde problemen i.v.m. de fundering (zie technisch hoofdstuk). Het College gaf zijn toestemming, echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat geen bouwwerken, zelfs niet voor de funderingen, mochten begonnen worden vóór de plannen waren goedgekeurd.

De bank had blijkbaar haast om haar project af te werken, daar rond dezelfde periode nog enkele andere grote kantooren woningcomplexen in de buurt werden opgericht, zoals de gebouwen van de Agence Maritime Internationale en van de Caisse Hypothécaire Anversoise. Indien deze eerder werden voltooid, dan zou dit als gevolg van overaanbod nadelig kunnen inwerken op de huurprijzen.

Voor het stadsbestuur pasten al die bouwactiviteiten uitstekend in haar plannen tot herinrichting van die buurt. Bij moeilijkheden was ze dan ook steeds bereid om te bemiddelen. Bijvoorbeeld: toen de NV Grands Bazars Réunis moeilijkheden ondervond in verband met de gevel aan de Beddenstraat (K.B. van 15 december 1928 bepaalde daar een max. bouwhoogte van 10 meter) ondernam burgemeester Frans Van Cauwelaert persoonlijk stappen bij Baels, minister van Landbouw. Hij wees hem op het ongerijmde van die beslissing, daar voorheen reeds toelating was verleend tot het oprichten van een Torengebouw en een daarop aansluitend gebouw in dezelfde monumentale bouwtrant, dat zeker hoger zou zijn dan 10 meter. In de Beddenstraat de hoogte tot 10 meter beperken zou alleen reeds vanuit esthetisch oogpunt niet te verantwoorden zijn. Bij K.B. van 2 februari 1929 werd de bouwhoogte dan ook vrijgegeven.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komt de ganse geschiedenis van de Antwerpse Boerentoren aan bod, van aanloop tot de bouw tot de volledige facelift.