Over ons Blog Contact
Aanloop

Na Wereldoorlog 1 trachtte de Volksbank van Leuven haar invloed in het Vlaamse land te versterken.

Samen met financiële groepen rond Van Cauwelaert (de latere burgemeester van Antwerpen), Gylsen-Sap en een groep zgn. "Hollanders" stichtte zij te Antwerpen op 7 mei 1921 de Algemene Vakvereniging. Einde mei 1921 werd het gebouw in de Lange Nieuwstraat nrs. 70-72, aangekocht voor 350.000 frank. De voorlopige kantoren werden geopend op 16 augustus 1921, en bleken van in het begin niet te voldoen, zodat er vanaf 1928 met de stad onderhandeld werd over de aankoop van gronden aan de Schoenmarkt.

Zo lezen we in het verslag van de Raad van Beheer van 9 maart 1928:

'Aanwezig: H.H. Hermans, Sap, Delbaere, Gysen, Gylsen, Van Maanen en Lebrun. Er wordt medegedeeld op welke basis er onderhandeld werd met het Stadsbestuur over den aankoop van grond op de Schoenmarkt. De Stad liet weten, dat zij bereid is voor ongeveer 1. 000 M2 grond gelegen op den hoek der Handschoenmarkt (sic) rechtop de Meirbrug aan frs. 4. 000, - per meter te verkopen. De beheerraad beslist dezen grond te kopen; Het verlangen wordt uitgedrukt dat er verder zou onderhandeld worden over het gedeelte gelegen tussen de Beddenstraat en de Handschoenmarkt (resic).

De heer Gylsen wordt belast met de verdere onderhandelingen"'

Op de volgende vergadering werd beslist een bijzondere zitting te houden om over de aanbouw van een bankhuis te beraadslagen.

Uit het verslag van de zitting van de Raad van Beheer van 20 maart 1928 onthouden we dat de Stad aanbood "den ganschen blok van 2.152 m 2 te verkopen aan Frs. 7.200. 000" en dat de bank bereid was eventueel over te gaan tot aankoop.

Zoals later bleek, wenste de Stad zoveel mogelijk de verkoop van afzonderlijke percelen te vermijden, daar alles dan veel te lang zou aanslepen. Zo zij er bovendien in zou slagen het hele terrein aan één groep te verkopen tegen háár voorwaarden (o.a. de verplichting een monumentaal gebouw in moderne trant op te trekken), dan zou zij misschien tegen de Wereldtentoonstelling van 1930 eindelijk een waardige afsluiting van de Meir hebben.

Het was toen reeds duidelijk dat burgemeester Van Cauwelaert erg begaan was met het prestige en 'grootschheid" van de Antwerpse metropool.

Op 15 juni 1928, dus nog vóór de verkoop van de grond (7 augustus 1928), werd "een nieuw voorloopig plan der architecten" goedgekeurd, terwijl op 29 juni de 'Voorloopige algemeene plans voor het gebouw Schoenmarkt" werden nagezien en goedgekeurd.

Naar bovenInfo lesmap

In deze lesmap komt de ganse geschiedenis van de Antwerpse Boerentoren aan bod, van aanloop tot de bouw tot de volledige facelift.
Check ook onze speciale Webkwestie 16+ over De Boerentoren!